Przejdź do treści
tytułowy
Banner 1
Przejdź do stopki

Numer 10/2012

Treść

SPIS TREŚCI

 

Od Redakcji ........................................................................................................................ 5
 

FILOZOFIA


Ankieta filozofów
(D. Dembińska-Siury, D. Oko, M. Grabowski, J. Grzybowski)
Czy filozofia ma coś do powiedzenia ludziom
„prostego serca”? .............................................................................................................. 9


Piotr Koprowski
Człowieczeństwo w wizji polskich twórców awangardowych doby
dwudziestolecia międzywojennego. Kilka uwag i refl eksji ............................................ 29


Mirosław Pawliszyn CSsR
„Bezsilność” miłości jako idea wychowawcza. Próba zbadania
fragmentu myśli Józefa Tischnera na styku fi lozofi i i pedagogiki ................................. 46


Ks. Tomasz Szałanda
Zarys nauki Kościoła o istnieniu Zła osobowego
i walka z nim od końca I do VI wieku .............................................................................. 59


Dawid Wilczyński CSsR
Próba zdefi niowania granicy pomiędzy ingerencjami terapeutycznymi
a eugenicznymi dokonywanymi na genomie ludzkim ....................................................... 73

TEOLOGIA


Gerard Siwek CSsR
Św. Alfons Maria de Liguori jako prekursor nowej ewangelizacji .................................... 99


Ks. Krzysztof Szwarc
An anthropological dimension of the kenosis in the writings
of Hans Urs von Balthasar ............................................................................................. 137


Marek Raczkiewicz CSsR
El buen pastor según Afraates, el Sabio Persa ............................................................... 158


Jolanta Judyta Pudełko PDDM
Nowa Świątynia według 2 Ba 4....................................................................................... 171


Ks. Karol Jasiński
Święto Sukkot – dzieje i teologia .................................................................................... 186


Ks. Roman Krawczyk
Starotestamentowe reminiscencje w Magnificat .............................................................. 211


Olga Cyrek
Wyobrażenia Boga Ojca w ikonografi i nowożytnej
w kontekście dogmatu trynitarnego. Kanon obowiązujący
w sztuce zachodniej i wschodniej ................................................................................... 224


Ks. Sławomir Ropiak
Śpiew w nabożeństwach pokutnych. Studium teologiczno-
-pastoralne ........................................................................................................................ 250


Ks. Daniel Brzeziński
Rok liturgiczny jako anamneza Misterium Chrystusa w świetle
Konstytucji o Liturgii świętej Soboru Watykańskiego II
oraz Katechizmu Kościoła katolickiego .......................................................................... 277


Waldemar Wesoły SVD
Wolność w katolickiej doktrynie społecznej .................................................................... 288


Ks. Marek Kluz
Starość wyzwaniem dla współczesnej cywilizacji ......................................................... 314


Andriy Oliynyk CSsR
Социально-этические взгляды и пастырское служение
св. Иоанна Златоуста в условиях классового
антагонизма его эпохи ..................................................................................................... 333


Ryszard Hajduk CSsR
Von der Verwendung der Modelle in der Ekklesiologie
und Pastoraltheologie ........................................................................................................ 347


Ks. Edward Wiszowaty, Anna Zellma
Korelacja nauczania religii z edukacją dla bezpieczeństwa
w gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych ............................................................... 362


HISTORIA


Maciej Sadowski CSsR
Ojciec Bernard Łubieński i redemptorystowskie ślady
na drodze życia oraz biskupiej posługi kardynała Albina
Dunajewskiego w latach 1861-1894................................................................................ 381


Jadwiga A. Kalinowska OSB
„Ora et labora” – biuletyn wewnętrzny Zgromadzenia Sióstr
Benedyktynek Misjonarek w latach 1958-1988............................ ................................... 401


Ks. Marek Jodkowski
Historia mazurskiej parafi i pw. św. Józefa w Opaleńcu
w XIX i pierwszej połowie XX wieku .................................................................................... 421


PRAWO


Ks. Ginter Dzierżon
Zasady interpretacyjne w odniesieniu do władzy wykonawczej
(kan. 138 KPK) ...................................................................................................................... 439


Ks. Robert Kantor
Kompetencje Roty Rzymskiej po opublikowaniu motu proprio
Querit semper ......................................................................................................................... 447

Michał Poniatowski
Dyskryminacja ze względów religijnych w zakresie zatrudnienia
i pracy w kontekście art. 194 polskiego Kodeksu karnego
z 1997 roku .............................................................................................................................. 460


Bożena Szewczul WNO
Ascetyczna praktyka kapituły win w instytutach zakonnych ............................................. 476


Marek Saj CSsR
Udział rady w aktach podejmowanych przez przełożonego
zakonnego ............................................................................................................................... 486

25567