Zasady recenzowania (Review policies)

Treść

Podstawowe zasady recenzowania publikacji

zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 

  1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki
  2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy
  3. Autor i recenzent nie znają swoich tożsamości
  4. W innych rozwiązaniach recenzent podpisuje deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów
  5. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:

a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),

b) relacje podległości zawodowej,

c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji

6. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia

7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących

 

 

 

Basic principles of peer review publication accordance with the guidelines of the Ministry of Science and Higher Education:


To evaluate each publication shall appoint at least two independent reviewers.

In the case of texts arising in a foreign language, at least one of the reviewers is affiliated with foreign institutions other than the nationality of the author.

Author and reviewer not familiar.

With the other reviewer in solutions signs a declaration of non-occurrence of conflict.

Conflict of interest shall be deemed to occur between the reviewer and the author of: 

a)direct personal relationships (relationshiplegal unions, conflict)

b)professional reporting relationships and scientific cooperation during the last two years c)Review shall be in the form of writing and ends with a clear proposal as to the admission of the article for publication

d)The names of the reviewers each publication shall not be disclosed; Once a year the magazine shall make public a list of reviewers of the cooperating