Przejdź do treści
tytułowy
Banner 1
Przejdź do stopki

Contents

Treść

 1. Kim jest człowiek? W kręgu eseistyczno-poetyckiej antropologii ks. Janusza Pasierba Who Is Man? The Anthropological Dimension of Rev. Janusz Pasierb’s Poetry and Essays
 2. Karola Wojtyły krytyczna analiza antropologiczno-etycznej myśli Maksa Schellera Karol Wojtyła’s Critical Analysis of Max Scheller’s Anthropological and Ethical Thought 
 3. Jan z Głogowa i destrukcja ludzkiej wolności u progu czasów nowożytnych John of Glogau and a Destruction of Human Freedom at the Threshold of Modern Era
 4. Mikołaja Bierdiajewa problemy ze śmiercią Nicholas Berdyaev and Issues of Death and Dying
 5. Szczepionki produkowane na liniach komórkowych pochodzenia płodowego – problemy etyczne Vaccines Produced in Cell Lines of Fetal Origin – Ethical Issues
 6. Człowiek ponowoczesny w relacji do świata i drugiego człowieka Postmodern Man in Relation to the World and Other People
 7. Zastosowanie wzmocnień w szkole podstawowej Applying Reinforcements in Primary School
 8. Treści kerygmatyczne współczesnej homilii prawosławnej jako inspiracja w przepowiadaniu Słowa Bożego (na podstawie Homilii św. Mikołaja Serbskiego) The Kerygmatic Content of a Modern Orthodox Homily as an Inspiration for Preaching the Word of God (based on the Homily of  St. Nicolas of Serbia)
 9.  Chorał gregoriański w służbie dialogu ze współczesnością w świetle nauczania Benedykta XVI Gregorian Chant as a Medium for a Dialogue with the Contemporary World in light of the Pope Benedict XVI’s Teachings
 10. Jak ci, którzy nacinają sykomory. Posługa słowa w świetle nauczania Josepha Ratzingera Like those who scar sycamores… The Ministry of the Word in the Joseph Ratzinger’s Teachings
 11. Prezbiter – ojciec czy brat?  The Priest – a Father or a Brother?
 12. Zarys demonologii międzytestamentowej, rabinackiej i qumrańskiej An Outline of Intertestamental, Rabbinical and Quamran Demonologies
 13. 13.  Troska Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek o wyższe wykształcenie swoich członkiń  Missionary Benedictine Sisters:  Taking Care of Higher Education of Co-nuns
 14. Polityka II Rzeczypospolitej i Polski Ludowej wobec społeczności Łemków Policies of the Second Polish Republic and the Polish People’s Republic toward the Community of Lemkos
 15.  Klasztor w Lubaszowej jako miejsce wypoczynku i odnowy duchowej w latach 1931 – 1975 The Redemptorist House in Lubaszowa as a Place of Repose and Spiritual Renewal (1931-1975)
 16. Uwolnienie z kar kościelnych w sakramencie pokuty The Remission of Ecclesiastical Penalties in the Sacrament of Penance
 17. Odwołanie przywileju przez kompetentną władzę (Kan. 79 KPK) The Revocation of a Privilege on the Part of the Competent Authority (Can. 79 of CCL)  
 18. Przyczyny i skutki wadliwości kościelnego aktu administracyjnego Grounds for and Consequences of Ecclesiastical Administrative Act Defectiveness
 19. Małżeństwo nieważne a małżeństwo nieistniejące i konkubinat – rozważania na gruncie przeszkody przyzwoitości publicznej Invalid Marriage vs Concubinage and Non-existing Marriage – Considering the Impediment of Public Propriety

 

26141