Przejdź do treści
tytułowy
Banner 1
Przejdź do stopki

Ghostwriting

Treść

 PROCEDURA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED ZJAWISKIEM "GHOSTWRITING" ORAZ "GUEST AUTHORSHIP"

Tekst przesłany do redakcji musi być zgodny z zasadami zapory "ghostwriting”. Wszelkie przypadki nieujawnienia udziału rzeczywistych autorów oraz guest authorship (dopisywania do listy autorów osób, których udział w powstaniu tekstu był znikomy) będą podawane do publicznej wiadomości na stronach internetowych naszego czasopisma. O fakcie tym poinformowana zostanie także jednostka organizacyjna zatrudniająca Autora. W uzasadnionych przypadkach Redakcja może zażądać oświadczenia o wkładzie Autora/Autorów zgodnie z zasadami zapory ghostwriting.
 
 
 
The protection procedure before a "GHOSTWRITING" and "GUEST AUTHORSHIP"
 
Text sent to the editor must be compatible with the principles of the barrier "ghostwriting." Any disclosed cases reveal that the participation of the actual authors and guest authorship (adding to the list of authors of the part in the text was insignificant) will be made available to the public on the Web pages of our magazine. This will also be informed of the fact that an organizational unit with the author. In justified cases, Editors may request a statement of contribution the author/Authors in accordance with the principles of a barrage of ghostwriting.
24744