Przejdź do treści
tytułowy
Banner 1
Przejdź do stopki

Numer 12/2014

Treść

Spis treści
 
Od redakcji ...................................................................................................................................................... 5
 
FILOZOFIA
 
Ankieta filozofów:
Czy filozofia ma coś do powiedzenia ludziom „prostego serca”?
(Ks. Antoni Siemianowski, Dariusz Barbaszyński, Józef Dębowski) ............................................................ 9
Dobrochna Dembińska-Siury
Moja krótka historia filozofii starożytnej (II).................................................................................................. 31
Juan Pablo Martinez
Deber, amor propio, dolor: claves hermenéuticas para una ética antropológica
(primera parte)............................................................................................................................................. 57
Ramiro Antonio López Montoya...
La recepción de Pitágoras y la escuela pitagórica en los escritos de Tertuliano
(primera parte)............................................................................................................................................. 77
Piotr Koprowski
Wizja człowieka w filozofii Erazma z Rotterdamu.
Refleksje Janusza Stanisława Pasierba ............................................................................................. 115
Antoni Karaś CSsR
Wpływ woli na moralne działanie człowieka według św. Anzelma z Canterbury.......................... 131
Philip Ogo Ujomu, Felix O. Olatunji
Some models of social order in the history of philosophy............................................................... 145
Ewa Agnieszka Pichola
Dietricha von Hildebranda i ks. Jerzego Popiełuszki odpowiedź na pytanie,
czym jest prawda...................................................................................................................................... 171
 
TEOLOGIA
 
Ks. Ignacy Bokwa
Chrystologia Johna Hicka na tle jego twórczości.............................................................................. 185
Tomasz Czura
Elementy pneumatologiczne i ich znaczenie soteriologiczne w teologii
Jeana Galota i Brunona Fortego. Próba ujęcia syntetycznego....................................................... 203
Ryszard Hajduk CSsR
Modelle des pastoralen Handelns der Kirche von heute................................................................ 219
Andriy Oliynyk CSsR
Proklamacja „obfitego odkupienia” (Ps 130, 7) w posłudze kaznodziejskiej
bł. męczennika o. Zenona Kovalyka CSsR (1903–1941)................................................................ 237
Marek Raczkiewicz CSsR
Las etapas de la vida monacal egún el Abba Isaías ..................................................................... 249
Ks. Roman Krawczyk
Dziękczynny hymn Symeona (Łk 2, 25–35)....................................................................................... 255
Ks. Tomasz Szałanda
Szatan i świat demonów w ewangeliach apokryficznych. Przyczynek do badań ...................... 265
Kazimierz Pelczarski CSsR
Pedagogia wiary w misji ewangelizacyjnej redemptorystów ....................................................... 277
 
HISTORIA
 
Konrad Filip Komarnicki
Wiara i prawo. Sobór w Konstancji................................................................................................... 293
Jadwiga Ambrozja Kalinowska OSB
Złoty jubileusz życia i działalności sióstr benedyktynek misjonarek w Huntington,
Long Island, NY, USA (1962–2012)................................................................................................. 311
Ks. Marek Jodkowski
Katolicka placówka duszpasterska w Bilderweitschen w XIX i w pierwszej połowie
XX wieku.................................................................................................................................................327
Maciej Sadowski CSsR
Koronacje ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy w kościołach
polskich redemptorystów ................................................................................................................. 349
Andrzej Makowski CSsR
80 lat redemptorystów w Zamościu (1934–2014) ...................................................................... 369
Anna Lachowska
Ideały rycerskie w Polsce w XV wieku............................................................................................ 389
 
PRAWO
 
Ks. Robert Kantor
La conformidad y la “duplicidad de conocimiento” de una misma causa en la base
del decreto de la Rota Española del 15 de junio de 2007........................................................ 405
Ks. Ginter Dzierżon
Racje prawne modyfikacji klasyfikacji osób prawnych skodyfikowanych
w kan. 99–100 KPK z 1917 roku.................................................................................................... 423
Urszula Nowicka
Elementy prawa wschodniego w duszpasterstwie Kościoła łacińskiego............................ 433
 
VARIA.
 
Felix O. Olatunji
The Catholic Church, social justice and the quest for political stability
in post-colonial Africa: what values and strategies for social change .................................. 461
Grzegorz Grochowski
Rola nauczania pamięciowego na katechezie w kontekście ustaleń
psychologii pamięci ....................................................................................................................... 479
Anna Zellma
Kompetencje nauczyciela wiedzy o społeczeństwie jako warunek skutecznej
edukacji obywatelskiej .................................................................................................................. 495
Ks. Karol Jasiński
Patriotyzm a komunitarianie......................................................................................................... 507
Olga Cyrek
Wpływ rytmu snu i czuwania na aktywność fizyczną i umysłową oraz życie
duchowe cenobitów na podstawie Reguły Benedykta z Nursji ............................................ 517
Danuta Kędziorska
Instytucje państwowe i organizacje pozarządowe jako podmioty polityki
wobec rodziny w Polsce................................................................................................................ 537
 
 
 
 
Contents
 
Editor’s note ...................................................................................................................................... 5
 
PHILOSOPHY
 
Questionnaire form of philosophers:
Does philosophy have something to say for people of the “straight heart”?
(Fr. Antoni Siemianowski, Dariusz Barbaszyński, Józef Dębowski) ...................................... 9
Dobrochna Dembińska-Siury
My brief history of ancient philosophy (II).................................................................................... 31
Juan Pablo Martinez
Duty, self-love, pain: hermeneutical keys of an anthropological ethics................................ 57
Ramiro Antonio López Montoya
The reception of Pythagoras and the Pythagorean school in Tertullian (first part)............ 77
Piotr Koprowski
Human image in Desiderius Erasmus Roterodamus philosophy.
Reflections of Janusz Stanislav Pasierb ................................................................................. 115
Antoni Karaś CSsR
The influence of the will in man’s moral acting according to St. Anselm of Canterbury..... 131
Philip Ogo Ujomu, Felix O. Olatunji
Some models of social order in the history of philosophy..................................................... 145
Ewa Agnieszka Pichola
Dietrich von Hildebrand’s and Fr. Jerzy Popiełuszko’s response to the question
“What is truth?”................................................................................................................................ 171
 
THEOLOGY
 
Fr. Ignacy Bokwa
Christology according to John Hick in the light of his creation.............................................. 185
Tomasz Czura
A synthetic attempt towards elements of pneumatology and their soteriological
dimension in the theology of Jean Galot and Bruno Forte..................................................... 203
Ryszard Hajduk CSsR
Models of the pastoral activity of the Church of today............................................................. 219
Andriy Oliynyk CSsR
The proclamation of the “Plentiful Redemption” (Ps 130:7) in the homiletical
service of the blessed martyr Fr. Zenon Kovalyk CSsR (1903–1941)................................ 237
Marek Raczkiewicz CSsR
The stages of monastic life according to the Abba Isaiah.................................................... 249
Fr. Roman Krawczyk
Simeon’s song of praise (Lk 2:25–35)..................................................................................... 255
Fr. Tomasz Szałanda
Satan and the world of demons in apocryphal gospels. A contribution
to research..................................................................................................................................... 265
Kazimierz Pelczarski CSsR
The pedagogy of faith in the evangelical mission of the Redemptorists........................... 277
 
HISTORY
 
Konrad Filip Komarnicki
Faith and law. The Council of Constance.................................................................................. 293
Jadwiga Ambrozja Kalinowska OSB
The golden jubilee of the life and activity of the Benedictine Sisters Missionaries
in Huntington, Long Island, N.Y. USA (1962–2012)................................................................ 311
Fr. Marek Jodkowski
The Catholic pastoral institution in Bilderweitschen in the 19th and the first half
of the 20th century......................................................................................................................... 327
Maciej Sadowski CSsR
Coronations of the Icon of Our Lady of Perpetual Help in the churches
of Polish Redemptorists ............................................................................................................. 349
Andrzej Makowski CSsR
80 years of Redemptorist presence in Zamość (1934–2014) ............................................ 369
Anna Lachowska
Chivalric ideals in Poland in the 15th century.......................................................................... 389
 
LAW
 
Fr. Robert Kantor
Compatibility and “double examine” of the same case on the basis of the decree
of The Spanish Rota from 15th June 2007.............................................................................. 405
Fr. Ginter Dzierżon
Legal reasons for modification of classification of juridic persons codified
in Can. 99–100 CIC/1917............................................................................................................ 423
Urszula Nowicka
Elements of Eastern law in the pastoral care of the Latin Church...................................... 433
 
VARIA
 
Felix O. Olatunji
The Catholic Church, social justice and the quest for political stability
in post-colonial Africa: what values and strategies for social change .............................. 461
Grzegorz Grochowski
The role of memory teaching in catechesis in the light of cognitive
psychology findings .................................................................................................................... 479
Anna Zellma
Competence of civics teachers as a condition for effective civic education .................... 495
Fr. Karol Jasiński
Patriotism and communitarians............................................................................................... 507
Olga Cyrek
Rhythm of sleep and wakefulness and its impact on physical activity and mental
and spiritual life cenobites under Rule of Benedict of Nursia............................................ 517
Danuta Kędziorska
State institutions and non-governmental organizations as entities that create
policy towards the family in Poland....................................................................................... 537
 
23879