Przejdź do treści
tytułowy
Banner 1
Przejdź do stopki

Wzór formularza recenzji (Form template of the review)

Treść

 

Studia Redemptorystowskie

Strona internetowa: studia.redemptorysci.eu

Adresy email: studia.redemptor@gmail.com

01-203 Warszawa

ul. Karolkowa 49

tel. 601887007

 

Formularz Recenzji Artykułu

 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o recenzję artykułu, który wpłynął do Redakcji naszego czasopisma. Recenzja ta jest poufna. Proszę o ocenę według poniższego wzoru i odesłanie na adres mailowy.

Z poważaniem i słowem szacunku

 

            O. dr hab. Marek Urban, Redaktor naczelny

 

 

 

TYTUŁ ARTYKUŁU:

 

 

 

TYP ARTYKUŁU:               naukowy                  popularnonaukowy                   inny

 

Proszę zaznaczyć:

 

 

Czy tytuł artykułu odpowiada jego treści?

Czy układ artykułu tworzy spójną i wyczerpującą całość?

Czy artykuł zawiera nowy problem badawczy?

Czy problemy badawcze zostały właściwie sformułowane?

Czy opis metody badań jest zadowalający?

Czy analiza danych jest zadowalająca?

Czy wnioski z badań są dobrze udokumentowane?

Czy wyniki badań wnoszą nowe elementy do wiedzy naukowej?

 

 

0          1          2          3          4

0          1          2          3          4

0          1          2          3          4

0          1          2          3          4

0          1          2          3          4

0          1          2          3          4

0          1          2          3          4

0          1          2          3          4

 

Słowna ocena poziomu naukowego, konstrukcji i języka artykułu (opcjonalnie):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena końcowa:

Akceptacja bez poprawek 

Publikacja po drobnych poprawkach 

Ponowna ocena po istotnych zmianach  

Odrzucenie artykułu (proszę uzasadnić)

Inne (proszę sprecyzować)

 

 

Tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko recenzenta. Miejsce pracy recenzenta

 

 

 

Oświadczam, że nie występuje konflikt interesów w odniesieniu do recenzowanej przeze mnie pozycji wydawniczej

 

Data i podpis Recenzenta

 

24749